[Đam Mỹ] Hòa Thân [Đam Mỹ] Hòa Thân

   
Chung Tình 2 Chung Tình 2

Anh Hướng Đạo, Em Hướng Anh Anh Hướng Đạo, Em Hướng Anh

Luân Hồi Thương Đế Luân Hồi Thương Đế

Cứu Vớt Vai Ác Kia Cứu Vớt Vai Ác Kia

Hòa Li Được Chưa Hòa Li Được Chưa

Sớm Chiều Sớm Chiều

Vô Củ Vô Củ