1001 Cách Theo Đuổi Lão Công 1001 Cách Theo Đuổi Lão Công

   
Người Chơi Mời Vào Chỗ Người Chơi Mời Vào Chỗ

Tiểu Dương Đà Tiểu Dương Đà

Thể loại hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ đó mà hoàn thành các nhiệm vụ thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.