Tần Tấn Chi Hảo Tần Tấn Chi Hảo

Thép Đã Tôi Thế Đấy Thép Đã Tôi Thế Đấy

   
Kiều Thê Như Vân Kiều Thê Như Vân

   
Hoàng Ngư Huệ Hoàng Ngư Huệ

Ngược Về Thời Tây Sơn Ngược Về Thời Tây Sơn

Thuận Minh Thuận Minh

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Trung Cung Lệnh Trung Cung Lệnh

Lý Bố Y Thần Tướng Lý Bố Y Thần Tướng