Pokemon Dị Điểm Pokemon Dị Điểm

Đạo Trưởng Tiên Sinh Đạo Trưởng Tiên Sinh

Tiểu Dương Đà Tiểu Dương Đà

Đế Cuồng Đế Cuồng

Đưa Hồ Ly Vào Nhà Đưa Hồ Ly Vào Nhà

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.
Có phần tương tự với các bộ truyện trọng sinh, trùng sinh.