Tại Hạ Không Phải Là Nữ Tại Hạ Không Phải Là Nữ

[Thập Niên 70] Phúc Bảo [Thập Niên 70] Phúc Bảo

Thiên Kiêu Thiên Kiêu

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.
Có phần tương tự với các bộ truyện trọng sinh, trùng sinh.