Nhất Đẳng Gia Đinh Nhất Đẳng Gia Đinh

Tenseigan Trong Thế Giới Naruto Tenseigan Trong Thế Giới Naruto

   
Xấu Ca Nhi Làm Ruộng Ký Xấu Ca Nhi Làm Ruộng Ký

Hunter Chi Dị Sắc Song Đồng Hunter Chi Dị Sắc Song Đồng

   
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.
Có phần tương tự với các bộ truyện trọng sinh, trùng sinh.