Nhân Duyên Tiền Định Nhân Duyên Tiền Định

   
Lang Hậu Truyền Kì Lang Hậu Truyền Kì

Đào Lý La Đường Tiền Đào Lý La Đường Tiền

Tôi Là Nữ Trụ Vương Tôi Là Nữ Trụ Vương

Bạch Nguyệt Quang Lại Nháo Chia Tay Bạch Nguyệt Quang Lại Nháo Chia Tay

[Xạ Điêu] Đào Hoa Ngọc Tiêu [Xạ Điêu] Đào Hoa Ngọc Tiêu

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.
Có phần tương tự với các bộ truyện trọng sinh, trùng sinh.