Bạn vừa bấm vào liên kết không thuộc Kênh Sinh Viên, nếu bạn chắc chắn muốn tiếp tục thì click vào liên kết bên dưới để chuyển sang http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&ie=UTF-8&sl=en&tl=vi&u=http://www.eia.doe.gov/kids/energyfacts/saving/&prev=_t&rurl=translate.google.com.vn&twu=1&usg=ALkJrhgxuLkz3embuT2uvXUH95c0sC1iyg

Click vào đây để tiếp tục